ធ្វើឡជីវឧស្ម័ននាំមកនូវសុភមង្គល

សម្តែងនៅថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ក្នុងកម្មវិធីស៊ីធីអ៊ិន រាត្រីកម្សាន្ត

Trer LoDey Osman Nam Mok Nov Sok Peak Mong kol

Live on 20 June 2015 in Reatrey Kamsan CTN Tv program